การตัดหินอ่อนเป็นแผ่นตามขนาดที่ต้องการ

Credit : MKS MACHINE